Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

Varnsdorf a jeho historické pamětihodnosti

od roku 1850 do 1913. S dodatkem do roku 1922

Sestavili anonymní Palmeho pokračovatelé

Palme2-obálka

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v září 2000 v nákladu 1000 výtisků. 177 stran, 28 stran obraz. příl.

Z německého orig. Warnsdorf mit seinen historischen Denkwürdigkeiten vom Jahre 1850 bis 1913. Mit Nachtrag vom Jahre 1913-1922 vydaného nakladatelstvím Ambros Opitz ve Varnsdorfu po roce 1922 přeložila Věra Kavanová.

Grafická úprava a tisk: Rein, Rumburk

ISBN 80-238-5679-0

Kniha vyšla díky laskavé přízni podniku TOS VARNSDORF, a.s.

 


Obsah:

I  Historický místopis

II  Obyvatelstvo

III  Církevní záležitosti

IV  Školství

V  Správní a obecní záležitosti

VI  Obecně prospěšná zařízení

VII  Doprava

VIII  Přírodní katastrofy a neobvyklé úkazy, neštěstí a smrtelné úrazy

IX  Válečné události

X  Nejdůležitější události z posledních let před světovou válkou

XI  Světová válka

XII  Lichvářské ceny a hlad za války

XIII  Varnsdorfský textilní průmysl a světová válka

Závěr

[Dodatek z roku 1922:] Biskupská vizitace a svaté biřmování - Nové zvony na děkanském kostele

Rejstřík obcí

Převodník jmen ulic uvedených v textu

Poznámka vydavatele

 


Komentář:

Druhý díl "Kroniky Varnsdorfu". (Jeho český překlad vyšel rok po 1. díle.) Český čtenář konečně dostal díky překladatelskému maratónu Věry Kavanové dějepisné dílo v úplnosti. Palmeho pokračovatelé zachovali tematickou osnovu prvního dílu, rozšířili ji ovšem o další kapitoly (VII, X-XIII). O díle následovníků Aloise Palmeho a jeho významu se dá říci totéž co o díle prvním.

Publikace byla recenzována v severočeské příloze Mladé fronty Dnes (Ivo Harák, 28.7.2001).

Můj podíl na vydání knihy spočíval v přepisu textu na PC, doplnění o poznámku vydavatele a rejstřík obcí, provedení korektur.

Bližší podrobnosti k vydání v Poznámce vydavatele:


Poznámka vydavatele

 

Pokračování tzv. Palmeho kroniky je dílem kolektivu anonymních (v díle nejmenovaných) následovníků kronikáře Aloise Palmeho. Jeho německý originál vyšel společně s třetím vydáním původní Palmeho kroniky u nakladatelství Ambros Opitz ve Varnsdorfu. Vročení zde není uvedeno, podle aktualizace textu můžeme usuzovat na rok 1922 nebo 1923.

Z textu je zřejmé, že kniha byla připravena k tisku v roce 1914. Odklad téměř o celé desetiletí pravděpodobně způsobily válečné události. Ovšem nebýt tohoto zpoždění, byli bychom ošizeni o zajímavé dodatky zachycující období první světové války a několika následujících let.

S aktualizací knihy o nejnovější události jistě souvisí i některé formální nesrovnalosti: kapitola "Světová válka" přesahuje až do přelomu let 1921-1922; XII. až XIV. kapitola jsou číslovány v obsahu, ale ne v textu (v tomto českém vydání jsme číslování do záhlaví kapitol doplnili, kromě Závěru, který nebývá zvykem číslovat). "Dodatek z roku 1922" - takto jsme jej pojmenovali pro naše vydání - zůstal zcela zvláštním přídavkem, následuje dokonce za samotným doslovem autorů; byl tedy asi zařazen až po dokončení sazby knihy.

* * *

Uvádíme přehled všech zjištěných vydání "Palmeho kroniky" (poskytnutý bibliografickým oddělením Státní vědecké knihovny v Liberci, zpracoval Václav Kříček v  květnu 2000):

První vydání knihy vyšlo v roce 1852 pod názvem "Warnsdorf mit seinen historischen Denkwürdigkeiten von dessen Gründung an bis zum Jahre 1850". Kniha byla vydána vlastním nákladem a vytištěna byla v tiskárně Philipp Geržabek v České Lípě. Celkem kniha má 255 stran a řadu ilustrací a příloh.

Druhé vydání pod stejným názvem vydal knihkupec Hans Anner z Varnsdorfu po roce 1913. V této knize není vročení, ale na rok vydání lze usuzovat vzhledem k dataci předmluvy k druhému vydání, která je září 1913. Kniha má také 255 stran a je reprintem prvního vydání.

Třetí vydání knihy vyšlo po roce 1922 ve vydavatelství Ambros Opitz ve Varnsdorfu a mělo dva díly. První díl byl původní dílo Aloise Palmeho. Tento díl nese stejný název jako první vydání z roku 1852. Celkem má první díl 207 stran a řadu příloh a ilustrací. K tomuto vydání byl připojen druhý díl, který nese název "Warnsdorf mit seinen historischen Denkwürdigkeiten vom Jahre 1850 bis 1913. Mit Nachtrag vom Jahre 1913-1922". U druhého dílu nelze přesně identifikovat autora, ale lze se domnívat dle předmluvy, že autorem je vydavatel s pomocí městského tajemníka a městského stavitele. Druhý díl má 175 stran (zde byla zjištěna chyba v číslování stran, takže na poslední číslované straně je chybně uvedena strana 171). Oba díly jsou bohatě ilustrovány. Celé třetí vydání nese na deskách název "Chronik von Warnsdorf".

Nelze vyloučit, že kniha má i jiná vydání (např. v Německu), ale naše knihovna je nezaregistrovala a ani je nevlastní.

* * *

Dílo Palmeho pokračovatelů je pro nás s odstupem osmi desítek let od původního vydání stejně zajímavým pramenem k poznání místní historie jako předchozí kronikářské dílo Aloise Palmeho. Proto jsme uvítali možnost zpřístupnit jeho český překlad bezprostředně po českém vydání "prvního dílu" (A. Palme: Varnsdorf a jeho historické pamětihodnosti od založení až do roku 1850. Kruh přátel muzea Varnsdorf 1999).

Překladatelce paní Věře Kavanové patří poděkování za náročnou a velmi zodpovědně provedenou práci, díky níž se čeští čtenáři mohou konečně v úplnosti seznámit s jedním z nejzajímavějších pramenů regionální historie našeho domova.

* * *

 Poznámky autora, které jsou v původním německém vydání uvedeny na příslušné stránce pod čarou, jsou v našem vydání přesunuty na závěr jednotlivých kapitol.

Poznámky a doplňky překladatelky, příp. redakce jsou uvedeny v hranatých závorkách: [ ].

Tučně jsou vysázeny výrazy, které jsou v původním německém vydání tištěny proloženě - zpravidla jde o název nového tématu; zachováváme přitom nedůslednost v  jejich výběru.

Oproti německému je české vydání doplněno o převodník názvů (pouze v textu zmíněných) ulic a výběrový rejstřík obcí.

Veškeré ilustrace jsou převzaty z původního německého vydání - zde jsme je však soustředili do jednoho bloku na konci knihy.

 * * *

Opravujeme údaj v tiráži našeho vydání publikace Alois Palme: Varnsdorf a jeho historické pamětihodnosti od založení až do roku 1850: překlad byl proveden z německého originálu vydaného po r. 1922 (třetí vydání), nikoliv podle prvního vydání z r. 1852.

Vydavatel

 


Publikace Kruhu přátel muzea Varnsdorf (kromě již rozebraných titulů) lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz


Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf