Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

Alois Palme:

Varnsdorf a jeho historické pamětihodnosti

od založení až do roku 1850

Palme1-obálka

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v září 1999 v nákladu 1000 výtisků. 213 stran, 2 vlepené reprodukce map.

Z německého orig. Warnsdorf mit seinen historischen Denkwürdigkeiten von dessen Gründung an bis zu Jahre 1850 vydaného nakladatelstvím Ambros Opitz ve Varnsdorfu po roce 1922 přeložila Věra Kavanová. [V tiráži je mylně uvedeno, že podkladem pro překlad bylo 1. vyd. z r. 1852; údaj byl opraven v poznámce vydavatele ve 2. díle čes. překladu z r. 2000.] Překlad po stránce jazykové správnosti přehlédla Mgr. Jarmila Pěčková.

Grafická úprava a tisk: Rein, Rumburk

ISBN 80-238-4206-4

Kniha vyšla díky laskavé přízni podniku TOS VARNSDORF, a.s.

 


Obsah:

I  Historický místopis

II  Obyvatelstvo

III  Církevní záležitosti

IV  Školství

V  Správní a obecní záležitosti

VI  Obecně prospěšná zařízení

VII  Přírodní katastrofy a neštěstí

VIII  Válečné události

IX  Přílohy a listinné doklady

Seznam ilustrací

Rejstřík obcí

Dobové míry a váhy

Autor kroniky Alois Palme

Poznámka vydavatele

 


Komentář:

Z veškeré vydavatelské produkce Kruhu přátel muzea Varnsdorf jsou dva díly "kroniky Varnsdorfu" (jak je lidově dílo označováno) největším počinem. Na překlad do češtiny se čekalo půldruhého století. I přes oprávněné výhrady historiků, že jde o spis poplatný romantizujícímu pojetí poloviny 19. století, je často citovaným dějepisným pramenem.

Publikace byla také ze všech ostatních v regionálním tisku nejvíce recenzována, např. v Hlasu severu (Ivo Přikryl, č. 1/2000), v Děčínských vlastivědných zprávách zn. -jnb-, č. 1/2000), v severočeské příloze Mladé fronty Dnes (Ivo Harák, 4.2.2000).

Po tomto prvním díle vyšel o rok později překlad 2. dílu, sepsaného "Palmeho pokračovateli".

Můj podíl na vydání knihy spočíval v opravách textu na PC, doplnění o poznámku vydavatele, rejstřík obcí, dobové míry a váhy, provedení korektur.

Nedlouho po našem českém překladu se nového vydání dočkal i německý text (Alois Palme: Chronik von Warnsdorf. Varnsdorf, nakl. Libuše Horáčková 2002). Díky tomu už není nutné prodírat se "švabachem", ve kterém byla tištěna všechna předchozí německá vydání.

***

O tom, za jakých okolností český překlad vznikl a byl vydán, se hovoří v Poznámce vydavatele:


Poznámka vydavatele

Bezmála půl druhého století po prvním vydání Palmeho kroniky Varnsdorfu se k českým čtenářům konečně dostává překlad tohoto díla, které svého času mělo zásadní význam pro popularizaci dějin města a jeho okolí. Původní německá edice stále patří k často užívaným a citovaným pramenům k historii regionu.

Přestože byl Alois Palme historikem - laikem, jeho svědomitá práce s prameny (doložená nepřehlédnutelným poznámkovým aparátem) a snaha postihnout co nejvíce faktů v co nejsystematičtější formě učinila z jeho díla závažný zdroj informací. nic na tom nezmění skutečnost, že v některých pasážích - zejména co se týče starších dob - je dílo historiograficky zastaralé, podmíněné tehdejším stavem vědění a znalostmi i omylností autora.

Text Palmeho kroniky vzbudil ve veřejnosti v posledních desetiletích opět velký zájem, ovšem limitovaný jazykovou bariérou. Překlad obsáhlého německého textu do češtiny - i přes pracnost a obtížnost takového díla v regionálních podmínkách - na sebe nemohl nechat dlouho čekat. postupně a nezávisle na sobě vznikly dva rukopisy kompletního překladu kroniky: jeden na objednávku tehdejšího Městského národního výboru ve Varnsdorfu (Ch. Blumajerová, ve 2. pol. 80. let), druhý ze soukromé iniciativy Věry Kavanové (1992). Oba byly počátkem 90. let zpřístupněny ve varnsdorfské knihovně. Druhý z nich byl kromě toho rozšířen mezi menším okruhem zájemců formou fotokopií, avšak v prvotní nerevidované verzi a bez vědomí překladatelky.

V roce 125. výročí povýšení Varnsdorfu na město byl zásluhou Antonína Ressela vydán útlý výbor z překladu Věry Kavanové (Varnsdorf, Regia 1993), obsahující asi pětinu textu obou dílů kroniky.

Kruh přátel muzea Varnsdorf se rozhodl použít překlad Věry Kavanové k úplnému českému knižnímu vydání. Překladatelka pro tuto příležitost rukopis znovu přehlédla a revidovala.

Tato publikace přináší 1. díl - Aloisem Palmem psanou kroniku zahrnující dějiny města od počátků do poloviny 19. století.

2. díl je psán neznámými pokračovateli a zahrnuje období od roku 1848 do roku 1913, s dodatkem za období 1913-1922. (Vydání jeho českého překladu se připravuje). [Vyšlo roku 2000.]

Nepřesně je komplet obou dílů někdy označován za "Palmeho kroniku Varnsdorfu".

Lze doufat, že české vydání Palmeho kroniky povzbudí u veřejnosti hlubší zájem o minulost našeho domova; že kromě potěšení z vyprávění o událostech dávných dob ponese s sebou i autorem podtrhovaný morální podtext - ideu poctivého díla a dobrých skutků ve prospěch příštích generací.

***

Poznámky autora, které jsou v originále uvedeny na příslušné stránce po čarou, jsou v našem vydání přesunuty na závěr jednotlivých kapitol - k tomu nás vedly technické důvody.

Poznámky překladatelky jsou uvedeny v hranatých závorkách: [].

Oproti originálu je toto vydání doplněno o přehled dobových měr a vah, seznam ilustrací a o medailónek autora kroniky.


Z recenzí:

Formulace, že Palmeho "svědomitá práce s prameny (...) učinila z jeho díla závažný zdroj informací" byla odmítnuta recenzentem -jnb- v Děčínských vlastivědných zprávách. Píše mj., že kronika "nekritickým nakupením faktů a různých smyšlenek. Informace v ní obsažené je nutno pečlivě zkoumat a hodnotit. (...) Doufejme, že se město Varnsdorf dočká kritického zpracování svých bohatých dějin. Bez kritické práce s prameny totiž nelze naplnit "ideu poctivého díla a dobrých skutků ve prospěch příštích generací". Pět let poté můžeme směle konstatovat, že takové dílo je v nedohlednu. Myšlenkou vydání historiograficko-propagační publikace, jakou mají už řadu let k dispozici sousední Rumburk či Jiřetín pod Jedlovou (autorem obou je Jan Smetana), se na radnici myslím ani do budoucna moc nepočítá... 

I. Přikryl v Hlasu severu zdůrazňuje nedoceněnou záslužnost překladatelské práce V. Kavanové a kritizuje knihařské zpracování: "Podoba levného paperbacku na bídném papíře trochu ničí původní záměr, a je-li toto neviditelná ruka trhu, pak pánbů s námi." K tomu možno podotknout, že při výběru materiálu hrály finance svou roli, ale vsadili jsme na kompromis. Obálka je ale myslím obstojná, sic chybí (u obou dílů) popiska na hřbetu. Knihu bych raději viděl nejen na lepším papíru, ale i ve  vazbě.

I. Harák v Mladé frontě Dnes: Sličné knize, v níž se Alois Palme řečí a myšlením své doby usiluje (...) postihnout proměny svého rodiště (tehdy největší vesnice Rakouska), a to očima konzervativního a loajálního rakouského občana, patriota, Němce (prostého ovšem národnostního záští), můžeme vytknouti pouze to, že nebyly (slovem historikovým) korigovány omyly, jichž se nadšený amatér dopouští tehdy, popisuje-li události časově vzdálené, a že české překlady vlastních jmen osobních nejsou jazykově korektní.


Publikace Kruhu přátel muzea Varnsdorf (kromě již rozebraných titulů) lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz


Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf