Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

MANDAVA 2004

Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2003-2004

Mandava04-obálka

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v říjnu 2004 v nákladu 1000 výtisků. 173 stran.

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Jaroslava Štěpánková, Milan Šebek, Mgr. Josef Zbihlej.

Grafická úprava: M. Rein. Tisk: SOUP Rumburk.

 


Obsah:

 

Předmluva

 

Miscellanea Mandaviensis  Mandavské rozmanitosti

 

Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1904

Miroslav Plekanec - Petr Havránek: Milíře nad Dolním Podlužím a u Waltersdorfu

Miroslav Veselý: Pokusy o hledání hnědého uhlí v okolí Varnsdorfu mezi roky 1891 a 1909        

Lucie Pavlíková - Milan Šebek: Boží muka - jejich historie a funkce

Josef Navrátil: Chřibská rodina Pohlů a skleněné harmoniky

 

Jaroslav Melichar: Kronika lužickosrbského gymnázia v ČSR

Petr M. Koubek: Biskupské gymnázium Varnsdorf

Jan Štika: Po stopách jednoho pochodu smrti ve Varnsdorfu

Petros Cironis: Domovy řeckých dětí v Dolní Chřibské, Lesném, Tolštejně a Krásném Poli

Rosemarie Knapová: Německá menšina na území Československa po skončení druhé světové války

 

Klára Mrštíková: Osobnost a dílo Rudolfa Köglera

Varnsdorfský rodák Heinrich Pleticha

Josef Poláček: Zdeněk Káva 13.3.1922 - 27.2.1995

Josef Poláček: Václav Strolený 11.2.1938 - 27.2.2004

Bohuslav (Sláva) Jílek 1928-2004

Karel Bartášek vystavoval v Klagenfurtu

Anna Korbelová: Senátor Josef Zoser

 

Karel Hieke: Sadovnicko-dendrologické hodnocení zahrady u „Domu skautů“ v Měšťanské ulici ve Varnsdorfu

Lukáš Blažej: Roháčovití severních Čech

Lukáš Blažej: Dlouho postrádané druhy se objevují!

Jaroslav Sedláček: Stručný přehled počasí v roce 2003

Jaroslav Sedláček: Plachtění. Z deníku plachtaře Aeroklubu Varnsdorf

Karel Dobeš: Splněný sen

 

Filip Mágr: Pět let Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska

Martin Louka: Pohádková soutěž divadelních skřítků

 

Jan Němec: Hon na zubního technika

Gerhard Riedel: Krásné nadílky, nejen vánoční, ale i v průběhu roku

 

Hosté

Marie Šulcová: Antonín Marek - životní osudy

Marie Šulcová: Osudy dětí Antonína Marka

Christfried Heinrich: 140 let přírodovědných sbírek a muzejní činnosti v Eibau

 

Seznam příspěvků zveřejněných v publikacích Kruhu přátel muzea Varnsdorf

 

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2003-2004

Slovo starostky spolku

Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)

Hospodaření KPMV

Z činnosti jednotlivých klubů

Publikace

Noví členové; Rozloučili jsme se...

Fond studovny KPMV

Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu

Soutěže (Výtvarná soutěž a Fotorok - výsledky; propozice pro další ročník)

 


 

Předmluva ke sborníku Mandava 2004

 

Vážení čtenáři,

náš spolek od počátku své činnosti každoročně vydával „Ročenku Kruhu přátel muzea Varnsdorf“. Řadu Ročenek jsme v loňském roce ukončili (vyšlo jich od roku 1997 sedm) a navazujeme na ni prvním vydáním sborníku Mandava.

Je to změna víceméně formální. Také v Ročenkách - ač byly zamýšleny především jako zprávy o činnosti spolku - byly hlavní a nejvyhledávanější náplní vlastivědné příspěvky zaměřené na region Varnsdorfu a Šluknovského výběžku. Tento obsah byl však důmyslně skryt za názvem „Ročenka....“, a proto stati věnované historii a současnosti regionu mohly uniknout pozornosti zájemců. Pro jejich potřebu je v tomto sborníku otištěn rejstřík všech příspěvků dosud zveřejněných v publikacích KPMV. (Nejstarší Ročenky jsou sice již rozebrané, ale jsou k dispozici ve varnsdorfském muzeu a ve většině veřejných knihoven v regionu.)

Oddíl vlastivědných příspěvků z našeho regionu jsme nazvali vznešeně Miscellanea Mandaviensis  - Mandavské rozmanitosti. Zejména proto, abychom avizovali obsahovou i formální různorodost zařazených textů.

Oddíl Hosté jsme zavedli pro příspěvky s naším regionem bezprostředně nesouvisející, přesto - jak se domníváme - pro naše čtenáře přínosné. V nynější publikaci jde o stati spisovatelky Marie Šulcové, s jejímiž pracemi se v publikacích KPMV nesetkáváme poprvé, a příspěvek o jubilujícím vlastivědném spolku a muzeu v saském Eibau. 

Ani zde nechybí zpráva o činnosti spolku za uplynulý rok - Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf. Pouze se v publikaci přestěhovala za vlastivědné příspěvky.

Další novinkou je, že sborník ztrácí charakter tisku „pro vnitřní potřebu“. Členové spolku mají i nadále nárok na výtisk zdarma, ostatní si ji mohou zakoupit. I za nevelký obnos, který takto získáme, bude pokladna spolku velmi vděčná.

Zde se také patří upřímně poděkovat firmám, které vydání Mandavy podpořily finančními dary a inzercí.

Čtenářům ze vzdálenějších míst, kterým název Mandava dosud zní cize, sdělujeme, že tato říčka pramení ve Šluknovském výběžku, protéká jeho největšími sídly (Rumburk, Varnsdorf), třikrát překračuje česko-německou státní hranici a nakonec se v Žitavě na hranici německo-polské vlévá do Nisy.

redakce

 


Komentář:

Proč po sedmi Ročenkách následuje v podstatě totéž, ale pod názvem Mandava, se vysvětluje v předmluvě. / Skromně poznamenávám, že nový název byl mým nápadem. Ono mnoho jiných nápadů k editorům nedorazilo (myslím tak tři nebo čtyři). Ale ještě v poslední chvíli před tiskem se o účelnosti změny živě diskutovalo. / Také neilustrativní pojetí obálky se teprve muselo ujmout. Ale logo vytvořené Martinem Reinem se myslím povedlo. / Výborem spolku byla k přípravě publikace poprvé jmenovitě nastolena pětičlenná "redakční rada" (napřesrok už jen tříčlenná). Označení za "šéfredaktora" jsem se přímo v knížce vyhnul, neb jsem seznal, že šéfredaktorskou autoritou stejně neoplývám.

Širší publicitě se konečně dostalo stati o lužickosrbském gymnáziu ve Varnsdorfu, připravené autorem již o 14 let dříve. Do jejího sousedství se šťastnou shodou okolností dostala prezentace teprve nedávno (a v téže budově) založeného Biskupského gymnázia Varnsdorf. / Sympaticky na mě působí, když historii své obce popularizuje sám starosta - jako v případě článku Josefa Navrátila o chřibských Pohlech. / M. Veselý v podrobné (snad až příliš) práci o kutání uhlí navazuje na svou vlastní stať v Almanachu... (1998) a na tuto zase navazuje v Mandavě 2005. / Osobně mě nejvíce potěšilo zařazení stati o R. Köglerovi (tvůrce první naučné stezky v Čechách a unikátní geologické mapy v Zahradách) a historický fejeton J. Němce, čímž ovšem nemíním podceňovat či marginalizovat přínos ostatních statí.


Publikace Kruhu přátel muzea Varnsdorf (kromě již rozebraných titulů) lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz

Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf