Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

MANDAVA 2008

Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2007-2008

 

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v listopadu 2008 v nákladu 1000 výtisků. 169 s.

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Mgr. Josef Zbihlej.

Grafická úprava: M. Rein. Tisk: SOŠMGP Rumburk.

 


Obsah:

 

Předmluva

 

Miscellanea Mandaviensis  Mandavské rozmanitosti

 

Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1907

Jiří Rak: Rakousko-Uhersko v roce povýšení Varnsdorfu na město

Milan Šebek: Češi a jejich postoj k Rakousku-Uhersku v roce 1868

Klára Mágrová: Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950)

Josef Rybánský: Svaté obrázky ze sbírky Muzea Varnsdorf

Václav Kořenář: Finanční stráž - ochránci hranic

Miroslav Plekanec: Zanikající montánní památky Lužických hor (Míšeňská dolina)

Miroslav Veselý: Snahy o nalezení uhlí v obci Doubice v letech 1872 až 1882

Petr Janák: Klasicistní měšťanské domy ve Varnsdorfu

Jaroslava Štěpánková: Krajina podstávkových domů – střechy podstávkových domů

Šluknovský zámek se dočkal rekonstrukce

Martin Louka: Městské divadlo Varnsdorf – zahájení rekonstrukce na dohled?

Oldřich Doskočil: Ředitel reálky ve Varnsdorfu v letech 1912 až 1933 PhDr. Anton Schams (1861-1940)

Milan Hrabal: Ivo Přikryl (1936 - 2007) [nekrolog]

Josef Poláček: Vzpomínka na malíře Josefa Vajse [nekrolog]

Vladimír Pechar: Tváře, tváře a tváře a… Poláčkovy karikatury herců ve foyeru Divadla na Vinohradech

Vladimír Pechar: Tupáže – Poláček opět jiný a opět dokonalý

Po deseti letech nový výroční Almanach [recenze]

Miroslav Grisa: Varnsdorf - město průmyslu a zahrad [recenze]

Vlastivěda Šluknovského výběžku již knižně! [recenze]

Konrád Brotz: Vycházka na Špičák s průzkumem zón pozitivní energie

Jaroslav Sedláček: Stručný přehled počasí v roce 2007

 

Hosté

Jiří Polma: Jednota bratrská a Ochranov – Herrnhut

Paul Kirsch: Seifhennersdorfský malíř Alfred Schönberner

Christina Boguszowa: Jan Buk – mistr barev / Jan Buk – Mišter barbow

 

Publikace vydané Kruhem přátel muzea Varnsdorf

Informace pro potenciální spolupracovníky - přispěvatele do sborníku Mandava

 

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2007-2008

Slovo starostky spolku

Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)

Hospodaření KPMV

Z činnosti jednotlivých klubů

Nové webové stránky KPMV

Noví členové; Rozloučili jsme se...

Fond studovny KPMV

Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu

Soutěže (Výtvarná soutěž a Fotorok - výsledky; propozice pro další ročník)

 


 

Předmluva ke sborníku Mandava 2008

 

Vážení čtenáři,

spolek jménem Kruh přátel muzea Varnsdorf, založený roku 1996, se téměř od počátku své existence ujal vydávání sborníků, které kromě „výročních zpráv“ zpřístupňovaly vlastivědné texty. Dřívější název Ročenka KPMV byl v r. 2004 změněn na Mandavu. Jejím letošním vydáním se celkový počet „zaokrouhlil“ na tucet. Díky mnoha členům a spolupracovníkům KPMV jsme na jejich stránkách mohli zájemce seznámit s řadou statí týkajících se regionu Varnsdorfska a Šluknovského výběžku, a to v poměrně širokém tematickém rozpětí - regionální historie, osobnosti, příroda, průmysl, školství aj.

Považovali jsme za rozumné zachovat členění publikace na tři bloky textů, z toho první dva vlastivědné („Mandavské rozmanitosti“ se vztahují k regionu Šluknovského výběžku, „Hosté“ k sousedícímu regionu za německými hranicemi) a třetí o činnosti našeho spolku za poslední rok.

Vedle poděkování všem autorům letošního sborníku nesmíme zapomenout na velký dík firmám, které neváhaly finančně podpořit jeho vydání. Na financování se podílelo i město Varnsdorf udělením grantového příspěvku.

Sborník vychází v roce 140. výročí povýšení Varnsdorfu na město. Na následujících stranách naleznete několik zajímavých příspěvků týkajících se historie a pamětihodností našeho města. A také upoutávku na jiný sborník, který naše vydání předešel o několik měsíců – Almanach ke 140. výročí povýšení Varnsdorfu na město. Roli vydavatele v jeho případě převzala varnsdorfská radnice. Vlastivědná nadílka je tedy letos zásluhou jubilea dvojnásobná.

Zároveň ovšem neopomíjíme sousedy – jak naše „spolubydlící“ v nejsevernějších Čechách, tak ani přátele za obklopujícími nás státními hranicemi. Historické i současné reálie „naše“ a „cizí“ nelze oddělit, jsou úzce provázané a navzájem podmíněné. Historie nás spojuje – v dobrém i ve zlém. Od našich aktivit – včetně aktivit publikačních – si slibujeme, že by mohly aspoň málem přispívat k tomu, aby nás budoucnost spojovala daleko více v dobrém než v oné minulosti.

Redakce

 


Komentář:

V Mandavě 2008 se opět sešlo "zdravé jádro" autorského kolektivu - mj. pánové Oldřich Doskočil, Milan Hrabal, Martin Louka, Klára Mágrová, Miroslav Plekanec, Josef Poláček, Milan Šebek, Miroslav Veselý. Z Lužice ochotně zaslala další příspěvek Christina Boguszowa. Se svými pravidelnými rubrikami jsou zde také Krista Fleknová, Jaroslav Sedláček a Jaroslava Štěpánková. Nováčky mezi našimi autory nejsou ani Miroslav Grisa, Václav Kořenář, Josef Rybánský, Konrád Brotz. Nově se tu objevují jména Petra Janáka, Paula Kirsche, Jiřího Polmy, Jiřího Raka a Vladimíra Pechara.

Letos se slavilo 140. výročí povýšení Varnsdorfu na město. Myšlenka, že k městskému výročí vydáme obdobný Almanach jako jsme vydali před deseti lety, vzala brzy za své. Připravovat téměř zároveň dva vlastivědné sborníky není v našich silách. Rádi jsme tuto iniciativu přenechali autorskému kolektivu kolem Milana Šebka. Vydání jím sestaveného Almanachu ke 140. výročí povýšení Varnsdorfu na město zaštítila radnice. Protože byl na světě již v červnu, měli jsme příležitost jej na stránkách Mandavy recenzovat. - Městské výročí je nicméně i v Mandavě důstojně připomenuto - jednak dvěma drobnějšími sondami do 140leté historie od M. Šebka a Jiřího Raka, jednak objevnou statí Petra Janáka o varnsdorfské klasicistní architektuře.

Kromě Almanachu recenzujeme zároveň další regionální publikace: veřejnosti málo dostupnou monografii Varnsdorf - město průmyslu a zahrad (vydanou již r. 2003, ale veřejnosti dostupnou pouze prostřednictvím knihoven a muzeí) a letošní novinku, dlouho očekávanou příručku Vlastivěda Šluknovského výběžku.

Václav Kořenář psal v našem sborníku před sedmi lety o dramatické epizodě, kterou prožil jeho otec krátce po válce jako příslušník jednotek Finanční stráže během pohraniční služby ve Varnsdorfu. Pro letošní vydání připravil tematicky podobnou, ale šíře a komplexněji pojatou stať o historii FS.

Bohužel nezbytným žánrem zastoupeným v Mandavě je nekrolog. Jedná se o vzpomínky na nepřehlédnutelné varnsdorfské osobnosti z řad členů KPMV - Ivo Přikryla a Josefa Vajse. (Ještě než stihnou být vytištěny, je jisté, že ani v následujícím vydání se podobným ohlédnutím nevyhneme. V záhlaví vzpomínek budou příště stát jména Josefa Fialy a Zdeňka Novotného.)

Hranice Varnsdorfu překračují články týkající se Rumburku (K. Mágrová), Jiřetína pod Jedlovou (M. Plekanec), Doubice (M. Veselý) a Šluknova (příspěvek IC Šluknov o opravě zámku). Širší regionální záběr mají texty od V. Kořenáře a J. Štěpánkové. A mimo region Šluknovska se tradičně vydáváme v oddíle Hosté, kde máme tentokrát tři položky. Z nich dvě jsou shodou okolností věnované malířským osobnostem působícím nedaleko za hranicemi (v Lužici a v Seifhennersdorfu), zatímco třetí se týká rovněž nedaleké saské obce Herrnhut, která za svoji existenci vděčí moravským exulantům z počátku 18. století.

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf má stejnou strukturu jako vždy a podává téměř vyčerpávající obraz dění v našem spolku za uplynulý rok (od července 2007 do června 2008).

 


Publikace Kruhu přátel muzea Varnsdorf (kromě již rozebraných titulů) lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz


Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf