Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

MANDAVA 2006

Vlastivědné čtení z Varnsdorfu a Šluknovského výběžku

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2005-2006

Mandava06-obálka

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v říjnu 2006 v nákladu 1000 výtisků. 151 stran.

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Mgr. Josef Zbihlej.

Grafická úprava: M. Rein. Tisk: SOŠMGP Rumburk.

 


Obsah:

 

Předmluva

 

Miscellanea Mandaviensis  Mandavské rozmanitosti

 

Zdeněk Škoda: K pramenům Mandavy

Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1906

Miroslav Plekanec: Neznámé podzemí, tajná chodba z hradu Tolštejna, štola, nebo zbytky systému středověkého opevnění?

Jan Štika: Vzpomínka na Kablovku aneb Historie usedlosti čp. 63 v Rozhledu

Jindřich Marek: Důstojníci rumburské posádky v roce 1938

Vít Honys: Varhany - součást evropské kulturní identity

Milan Šebek: Varhany u sv. Petra a Pavla a v bývalém evangelickém kostele ve Varnsdorfu (dodatky k dřívějším článkům)

Peter Pinkas: Vincenc Pilz a jeho díla

Oldřich Doskočil: Alois Klar a Rumburk

Egbert Wünsche: Nouzové přistání

Jaroslava Štěpánková: Krajina podstávkových domů - přízemí

Martin Louka: Divadelní narozeniny

Josef Vajs: 100. výročí založení zahrádkářských osad ve Varnsdorfu

Jaroslav Sedláček: Stručný přehled počasí v roce 2005

Josef Rybánský: Knihovna muzea Varnsdorf

 

Hosté

Christina Boguszowa: Grafik a ilustrátor Steffen Langa – 75. narozeniny umělce

Lužickosrbské muzeum v Budyšíně

Christfried Heinrich: Česká loterie, vývěska lotynky z roku 1859

 

Publikace vydané Kruhem přátel muzea Varnsdorf

Informace pro potenciální spolupracovníky - přispěvatele do sborníku Mandava

 

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2005-2006

Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)

Hospodaření KPMV

Deset let Kruhu přátel muzea Varnsdorf

Milan Šebek: Před deseti lety

Jaroslava Štěpánková: Slovo současné starostky KPMV

Zprávy klubů KPMV

Noví členové; Rozloučili jsme se...

Fond studovny KPMV

Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu

Soutěže (Výtvarná soutěž a Fotorok - výsledky; propozice pro další ročník)

 


 

Předmluva ke sborníku Mandava 2006

 

Vážení čtenáři,

v pořadí třetí sborník MANDAVA navazuje na dvě předešlé publikace stejného názvu a jim předcházející Ročenky Kruhu přátel muzea Varnsdorf, vydávané v letech 1997-2003.

Zatímco v loňském roce jsme díky grantovému příspěvku uskutečnili rozsáhlejší projekt, jehož součástí bylo vydání dvoujazyčné publikace Mandava/Mandau 2005, letošní sborník je opět jednojazyčný. V uspořádání se vrací k podobě, jakou dostala Mandava 2004, tj. k rozčlenění na oddíl „Mandavských rozmanitostí“ (práce tematicky vázané ke Šluknovskému výběžku), oddíl „Hosté“ a „Ročenku Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2005-2006“.

„Hosty“ v našem sborníku jsou tentokrát naši spolupracovníci z Budyšína a Eibau, tedy z nejbližšího zahraničí. Znamená to, že pokračujeme ve snahách udržovat přehraniční kontakty a nabídnout čtenářům poznání, které není omezeno státními hranicemi.

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf je jubilejní, desátá. Proto v ní kromě pravidelných rubrik, zachycujících činnost spolku za uplynulý rok, najdete i pokus o shrnutí desetiletého působení spolku.

Vydání Mandavy každoročně umožňuje řada místních firem - našich milých sponzorů. Děkujeme jim za podporu formou inzerce a finančních darů.

V první Mandavě v r. 2004 jsme na tomto místě pro vzdálenější čtenáře připojili několik slov o říčce, podle které sborník dostal jméno. Letos rádi sborník otevíráme malou reportáží, kterou nám věnoval rumburský oddíl Klubu českých turistů, o znovuobjevení pramenů říčky. Doufáme, že naopak naše tištěná Mandava bude vydatným pramenem pro všechny zájemce o vlastivědné čtení z nejsevernějších Čech.

Redakce

 


Komentář:

Jakmile se rozhodlo, že sborník bude tentokrát opět jednojazyčný, dost jsem si oddechl. Předchozí zkušenosti s pořádáním dvoujazyčné knihy (Mandava/Mandau 2005) bylo pro nás - amatérské a dobrovolné redaktory - velkou zátěží a do jisté míry riskantním podnikem.

K mému uspokojení v obsahu nechybí povícero příspěvků ze širšího regionu: zásluhou pánů M. Plekance a J. Štiky se opět podíváme pod hrad Tolštejn, více místa se letos dostalo Rumburku (v textech O. Doskočila a J. Marka) a celovýběžkový záběr má Honysovo zhodnocení fondu varhan ve zdejších kostelech. Téma tajemného tolštejnského podzemí bude z nich asi pro obecné čtenářstvo nejatraktivnější.

Jisté komplikace s přípravou textů do sazby a několik nedorozumění s jejich autory mě přivedly k napsání jakéhosi návodu pro potenciální přispěvatele. Doufám, že tuto stručnou "instruktáž" zas nepřehlédnou oni.

Německy tedy letos nepublikujeme, ale spolupráce se sousedy zdárně pokračuje. Svědčí o tom tři příspěvky v oddíle Hosté. Čtvrtým mohla být stať poskytnutá muzeem v Žitavě, a to s církevně-uměleckou tematikou - oltářní plátna. Nakonec byla (snad jen dočasně) odložena - nepodařilo se nám totiž zajistit kvalitní překlad, který by si poradil s řadou použitých speciálních termínů.

Příspěvek Christiny Boguszowé k životnímu jubileu malíře St. Langy měl smutnou dohru: V korekturách jsme jej museli doplnit o poznámku, že umělec v červenci v drážďanské nemocnici zemřel.

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf, která je jako obvykle součástí sborníku, je jubilejní desátá - a navíc bilancuje desetileté působení spolku. Hlavní slovo si vzal Milan Šebek, první starosta KPMV (1996-2003), který své ohlédnutí rozčlenil do pěti "hrstí vzpomínek"; poslední z nich je inventurou oprav drobných památek ve Varnsdorfu, především křížků. Snad čtenáři tuto pasáž nepřehlédnou. Také vedoucí jednotlivých klubů bilancovali, každý z nich ovšem zvolil pro jubilejní ohlédnutí jiné pojetí, což redakce tolerovala.

 


Recenze otištěná v Hlasu severu č. 22/2006 (24.11.2006):

Letmá recenze

jubilejní ročenky Kruhu přátel muzea Varnsdorf - desáté v řadě a potřetí pod názvem MANDAVA.

    Stopadesátistránková jubilantka byla tentokrát přioděna do zeleného roucha, barvy to plné síly a tušeného rozletu; což jistě jí všichni čtenáři i příznivci ze srdce přejeme. Však i prvý příspěvek části Mandavské rozmanitosti je prosycen bujarou mokřadlovou zelení a každý zvídavý čtenář ho jistě dočte až do samého konce. Následující stoletou "drbničku" vynechat nelze, neboť v příštím článku se ponoříme do ještě staršího tajemna tolštejnských chodeb, z nichž se vynoříme až po 17tistránkovém čtení. Ani Vzpomínkou na Kablovku se nevzdálíme z téměř bezprostředního okolí tolštejnských zřícenin. Po krátkém vzpomínkovém úletu do nešťastného roku osmatřicátého se pohodlně usadíme, abychom si vychutnali fundovaný výklad o varhanách jako součásti evropské identity a přenesli se pak od jejich velebných tónů ke vzpomínání Petera Pinkase na slavného svého předka a varnsdorfského rodáka Vincence Pilze. A těsně v jeho patách následuje další vzpomínání na neméně proslulého člověka-dobrodince, profesora a hlavně pak světově známého zakladatele umělecké nadace pro pobyt mladých malířů a sochařů v Římě, zakladatele ústavu pro dospělé slepé Aloise Klara, který rád prodléval v nedalekém Rumburku. Po možná trochutěžším čtení určitě nikdo nepohrdne téměř úsměvnými haváriemi adeptů dávné aviatiky, odehrávající se i ve Varnsdorfu. Rozhodně nevynechejte padesáté narozeniny Městského divadla Varnsdorf a sté narozeniny zahrádkářských osad. Po počasí minulého roku nutno vyzvednout dobrý počin Mgr. Rybánského, který poodhrnul oponu nad muzejní knihovnou.

     V části pro hosty najdete tři příspěvky. Dva, přeložené z hornolužické srbštiny a třetí z němčiny, pojednává o české lotynce a lotynkách vůbec. Najdete zde i návod, jak nejlépe a nejkratší cestou předat vlastní příspěvek do příštího vydání MANDAVY.

     V poslední části knížky, nadepsané ROČENKA, měly být příspěvky k vlastnímu 10. výročí. Tou se však zabývají pouze dva příspěvky. Bývalého starosty, který ač nejstarší, vzpomíná na sedmi stránkách, a vedoucího klubu historiků, kterému se vyvedla přehledná tabulka činnosti klubu průběhu celých deseti let. Ostatní, mladí vedoucí, snad pro pracovní vytížení, si nenašli chvíli k zamyšlení. [?? - recenzent si zřejmě nepovšiml retrospektivního příspěvku klubu výtvarníků; za celým obdobím své existence se zde ovšem ohlížejí i ostatní kluby - pozn. MH.]

     I tak patří všem, kdo se na MANDAVĚ podíleli, velký dík.

Milan Šebek, člen KPMV a jeho 1. starosta

 


Publikace Kruhu přátel muzea Varnsdorf (kromě již rozebraných titulů) lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz


Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf