Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

MANDAVA/MANDAU 2005

Vlastivědné čtení z Varnsdorfu, Šluknovského výběžku a saského příhraničí

Heimatkundiges Lesen aus Varnsdorf, dem Schluckenauer Zipfel und dem sächsischen Gränzgebiet

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2004-2005

Jahrbuch des Kreises der Museumsfreunde in Varnsdorf 2004-2005

Mandava05-obálka

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v říjnu 2005 v nákladu 2000 výtisků. 269 s.

V jazyce českém a německém (něm. část má 92 s.).

Sestavila redakce ve složení: Martin Havlíček, Mgr. Filip Mágr, Mgr. Josef Zbihlej, Heiner Haschke, Stefan Wollmann.

Obálku navrhl: Martin Rein. Tisk: SOUP Rumburk.

 


 

Obsah:

 

Předmluva

 

Před sto lety. Varnsdorf a okolí v roce 1905

Jochen Kaminsky: Enklávy a kuriozity na sasko-české hranici

Josef Woisetschläger: Události v sasko-českém příhraničí v době od 18.6.do 30.6.1866

František Sajdl: Smutné Velikonoce ve Chřibské

Helmut Hocke: Studánka (Schönborn) 1938

Jan Štika: Odhalené tajemství podivného razítka

Petr Sedlák: Varnsdorfská stávka 1947 – několik historiografických poznámek

Oldřich Voženílek: Kroniky města Varnsdorfu

Miroslav Plekanec: Zapomenuté naleziště drahých kamenů v Míšeňské dolině

Miroslav Veselý: Hledání uhlí ve Varnsdorfu ve 20. letech 20. století

Přemysl Brzák - Otakar Fabiánek: Niklový důl v Rožanech

Egbert Wünsche: Balony, vzducholodě a vyhlídkové lety

Christina Bogusz: Matěj Václav Jäckel – sochař baroka

Josef Vajs: Josef Poláček - výtvarník

Jurij Koch: Cesta do světa - do Varnsdorfu / Swětowa jězba do Warnoćic [Text je v češtině a lužické srbštině]

Karel Stein: Schillerův pomník na Jedlové

Igor Heinz: Zapomenutá hudební minulost kraje pod Tolštejnem

Milan Šebek: Církev československá. Malý exkurz do historie od jejího vzniku až po dnešek se zaměřením na Varnsdorf

Marta Léblová: 20. století Starokatolické církve ve Varnsdorfu

Bohdana Pěva Šolcová: Pémijáci

Anna Pekárková - Martin Havlíček: Metodické služby veřejným knihovnám na Šluknovsku

Martin Havlíček: Katalog sociálních služeb ve Šluknovském výběžku 2005

Petr Lissek: Klasicistní portály ve Varnsdorfu

Jaroslava Štěpánková: Také Varnsdorf patří do krajiny podstávkových domů

Filip Mágr: Dokumentace podstávkových domů na území Ústeckého kraje v letech 2003 a 2004

Heiner Haschke: Podstávkový dům ve svém historickém rámci

Jaroslav Sedláček: Stručný přehled počasí v roce 2004

Josef Zbihlej: Betlém Dominika Rudolfa v muzeu Varnsdorf

Christfried Heinrich: Mechanické hrací zařízení s jesličkami - betlémem a zdejší lidovou krajinou ve Vlastivědném a Humboldtově muzeu v Eibau

Turistická informační střediska ve Šluknovském výběžku a v Národním parku České Švýcarsko

Turistická informační střediska v příhraniční oblasti na německé straně

 

Mandau 2005

Josef Woisetschläger: Ereignisse in der sächsich-böhmischen Grenzregion in der Zeit von dem 18.6. bis zum 30.6.1866

Helmut Hocke: Studánka (Schönborn) 1938

Iva Jaburková: Die Kreuzwege im Schluckenauer Zipfel

Alena Ptáčková: Der Rumburger Krippenturm

Miroslav Plekanec: Ein vergessener Fundort von Edelsteinen im Meißengrund

Přemysl Brzák - Otakar Fabiánek: Die Nickelgrube in Rožany

Josef Navrátil: Die Kreibitzer Familie Pohl und die gläserne Harmonika

Milena Masáková: Franz Kafka und Moriz Schnitzer

Klára Mrštíková: Der Mensch und das Werk Rudolf Kögler

Karel Stein: Das Schillerdenkmal am Tannenberg

Igor Heinz: Die vergessene Musikvergangenheit der Gegend unter Tollenstein

Marta Léblová: Die altkatholische Kirche in Warnsdorf im 20. Jahrhundert

Petr Lissek: Klassizistische Portale in Varnsdorf

Jaroslava Štěpánková: Auch Warnsdorf gehört in das Umgebindeland

Filip Mágr: Dokumentierung der Umgebindehäuser auf dem Gebiet der Region Ústí n. L. in den Jahren 2003 und 2004

Heiner Haschke: Das Umgebindehaus und sein historisches Ensemble

Josef Zbihlej: Die Weihnachtskrippe von Dominik Rudolf im Warnsdorfer Museum

Christfried Heinrich: Das bewegliche Krippen‑ und Heimatspiel im Heimat‑ und Humboldtmuseum Eibau

Informationsbüros im Schluckenauer Zipfel und im Nationalpark Böhmische Schweiz

Touristische Informationszentren in deutscher Grenzregion

Krajina pod Tolštejnem na fotografiích Josefa Zosera / Landschaft unterhalb des Tollensteins - Photos Josef Zoser

 

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2004-2005

Základní údaje o spolku (vznik KPMV, výbor, kluby při KPMV)

Hospodaření KPMV

Z činnosti jednotlivých klubů

Noví členové

Fond studovny KPMV

Seznam publikací prodávaných v muzeu ve Varnsdorfu

Soutěže (Výtvarná soutěž a Fotorok - výsledky; propozice pro další ročník)

 


 

Předmluva ke sborníku Mandava/Mandau 2005

 

Vážení čtenáři,

Kruh přátel muzea Varnsdorf od roku 1997 každoročně vydává sborník, v němž jednak shrnuje svou činnost za poslední rok a jednak publikuje vlastivědné příspěvky svých členů a spolupracovníků, převážně se zaměřením na Varnsdorfsko a Šluknovský výběžek. Do roku 2003 sborník nesl název „Ročenka Kruhu prátel muzea Varnsdorf“, v roce 2004 jsme přistoupili k novému názvu Mandava. S tímto názvem sborníku se tedy nyní setkáváte podruhé.

Novinkou oproti předchozím vydáním je úzká redakční spolupráce s kolegy ze sousedních saských obcí, umožněná díky grantovému příspěvku ze Společného fondu malých projektů PHARE CBC. (Předkladatelem projektu byla Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska, která je důležitým partnerem našeho spolku i při jiných aktivitách než publikačních.) Výsledkem je nejen zařazení několika textů s hornolužickou tematikou blízkou našemu regionu, ale zejména zařazení samostatného oddílu MANDAU 2005. Do něho jsou zařazeny překlady vybraných příspěvků z tohoto sborníku a několika textů z našich starších publikací, dle výběru německých členů redakčního kolektivu.

V Mandavě 2005 jsme zvolili zhruba tematické řazení příspěvků s tím, že se vzájemně prolínají texty věnované české a německé části regionu. Uspořádání sborníku je ovlivněno původním záměrem vydat německé texty v samostatné publikaci. Když bylo krátce před předáním do sazby rozhodnuto o vydání jedné společné knihy s českými i německými texty, neměli jsme již možnost pozměnit uspořádání tak, aby některé obrazové přílohy nemusely být tištěny duplicitně.

Jako vždy je zařazena (pouze v češtině) i zpráva o činnosti spolku za uplynulý rok - Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf.

Na přípravě publikace se kromě samotných autorů podílel pětičlenný redakční kolektiv a řada překladatelů. Ti museli během dosti krátké lhůty pořídit překlady mnohdy i odborně náročných textů. Doufáme, že kvalita textů tím nebyla dotčena. Těšíme se na připomínky vás, čtenářů.

Poděkování za účinnou podporu naší publikační činnosti patří nejen zmíněnému programu PHARE CBC, ale také firmám uvedeným v inzertní části publikace.

Redakce

 

Redakční kolektiv:

ČR

Martin Havlíček, člen Kruhu přátel muzea Varnsdorf

Mgr. Filip Mágr, vedoucí klubu historiků Kruhu přátel muzea Varnsdorf a koordinátor projektů Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska

Mgr. Josef Zbihlej, jednatel Kruhu přátel muzea Varnsdorf

SRN

Heiner Haschke, vedoucí Karáskova muzea - informačního střediska v Seifhennersdorfu

Stefan Wollmann, Schirgiswalde

 


Komentář:

V pořadí devátá vlastivědná ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf, podruhé pod názvem MANDAVA a poprvé jako přeshraniční česko-německý projekt. (Pro upřesnění: třetím použitým jazykem je hornolužická srbština v příspěvku Jurije Kocha)

Ještě nedlouho před předáním do tisku se počítalo se dvěma publikacemi - zvlášť v češtině a němčině. Za technicky a organizačně schůdnější jsme nakonec zvolili variantu jedné dvojjazyčné knížky. / Nejde o dvojjazyčnost v tom smyslu, že by texty byly paralelně tištěny v češtině i němčině. Naopak, německá část se od české obsahově výrazně liší, protože německá část redakce dostala volnou ruku pro výběr statí k překladu (i ze starších sborníků) s ohledem na "zajímavost" tématu pro německé čtenáře a badatele.

Příprava sborníku v této podobě byla opravdu náročná (zčásti o tom vypovídají editorovy zápisky).

Texty v Mandavě 2005, které mě osobně nejvíce zaujaly: Kaminského text o bývalých českých enklávách v německém území. Již dříve jsme mezi historiky hledali někoho, kdo by o důvodech jejich vzniku zasvěceně informoval. / Tzv. Varnsdorfská stávka v roce 1947 po Listopadu přestala být povinným tématem regionálního dějepisu a nad událostí se poněkud "zavřela voda" - vyjma nemnoha příspěvků v odborném tisku. Zásluhou stati Petra Sedláka pro Mandavu se k veřejnosti dostává nástin příčin a kontextu událostí podle současných badatelů. / Práce Petra Lisska o klasicistních portálech varnsdorfských domů, s obrazovou dokumentací (sic by obrázky zasloužily větší velikost), snad pomůže ke zvýšené péči o dosud zachované exempláře. / Článek na téma veřejného knihovnictví ve Šluknovském výběžku je společným dílem knihovnice Anny Pekárkové a mým, což souvisí s mým někdejším působením v metodickém oddělení varnsdorfské knihovny.


Publikace Kruhu přátel muzea Varnsdorf (kromě již rozebraných titulů) lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz


Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf