Martinova hlavní stránkaEditorovy zápisky

Rozcestník publikací


 

Christian Adolph Pescheck:

Čeští exulanti v Sasku

Zpracování historického tématu, které zadala ve formě soutěžní otázky Společnost knížete Jablonowského: "Zkoumání průběhu vystěhovalectví z Čech do Saska v 17. století a jeho důsledků pro saskou kulturu" od ThDr. Christiana Adolpha Peschecka, archidiákona v Žitavě

Exulanti-obálka

 

Vydal Kruh přátel muzea Varnsdorf v prosinci 2001 v nákladu 500 výtisků. 195 stran.

Z německého orig. Die böhmischen Exulanten in Sachsen, Leipzig 1857, přeložila Věra Kavanová.

Grafická úprava a tisk: Rein, Rumburk

ISBN 80-238-7823-9

Kniha vyšla díky laskavé přízni podniku TOS VARNSDORF, a.s.

 


Obsah:

 

Úvodní poznámka Společnosti knížete Jablonowského

Úvod

 

I. Zkoumání příčin a průběhu vystěhovalectví z Čech do Saska v 17. století

1. Co bylo příčinou onoho velkého vystěhovalectví?

2. Kolik Čechů a z jakých vrstev se tehdy vystěhovalo?

3. V kterých letech docházelo k tak velkému vystěhovalectví?

4. Z kterých zemí přistěhovalci hlavně přicházeli?

5. Jaký byl průběh onoho přesídlování?

6. Do kterých míst v Sasku se vystěhovalci obraceli?

V míšeňském kraji

Drážďany

Pirna

Hohnstein

Radeberg

Stolpen

Lauenstein

Altenberg

Krušnohorský kraj

Freiberg

Zwickau

Annaberg

Schneeberg

Chemnitz

Vogtlandský kraj

Lipský kraj

Horní Lužice

Hornolužická města

Žitava

Budyšín

Löbau

Hornolužická městečka

Hornolužické vesnice

Skupiny vesnic kolem Žitavy

Ostatní vesnice

Poznámky k Úvodu a části I.

 

II. Jak vystěhovalectví z Čech ovlivnilo saskou kulturu

1. Důsledky pro hmotnou kulturu

Zvýšení počtu obyvatel

Nová výstavba (Nová předměstí, městečka, vesnice, kostely)

Nová předměstí

Nová městečka

Nové vesnice

Nové kostely

Zemědělství

Hornictví

Řemesla

2. Důsledky pro duchovní kulturu

Poznámky k části II.

 

Přílohy

Poznámky k přílohám

 

Biblické citáty

Seznam citovaných pramenů

Prameny použité překladatelkou

O autorovi

Ediční poznámka

 


Komentář:

Překlad spisu od saského duchovního, který byl sám potomkem českého exulanta, byl po obou dílech "Kroniky Varnsdorfu" třetím náročným překladatelským dílem Věry Kavanové. Téma českého vystěhovalectví ji velmi zajímalo a do práce se pustila z vlastního zájmu. Kruh přátel muzea se vydání ujal s tím že jde o velmi zajímavé historické dílo (v češtině v takové šíři dosud nedostupné), které se týká i našeho regionu a přispívá k poznání jeho dějin.

Podobně jako u Palmeho kroniky lze samozřejmě přistoupit na výtky, že dnešní metody historického výzkumu by přinesly jiný pohled na dané téma a že zpracování z poloviny 19. století nemůže uspokojit současné badatele. Na druhou stranu, Ch. A. Pescheck (1787-1859) čerpal z řady dokumentů, které dnes již nejsou k mání. 

Můj podíl na vydání knihy spočíval v přepisu textu na PC, doplnění o ediční poznámku, provedení korektur.


Ediční poznámka

Jde o české vydání spisu, který zevrubně popisuje a hodnotí vliv českých pobělohorských exulantů na život v sousedním Sasku. Hromadné přesídlování obyvatelstva všech stavů mělo pro hmotnou i duchovní stránku života našich sousedů závažné důsledky. V 50. letech 19. století, kdy práce vznikala, byly mnohé později zahlazené stopy ještě viditelné; mnohé dokumenty, z nichž tehdy autor – sám potomek exulantského rodu – čerpal, bychom dnes zřejmě marně hledali. Což jsou důvody, proč sáhnout po díle dnes sice již půldruhého století starém, zato obsahujícím „historický materiál, který byl v tomto spise se vzácnou a nadmíru svědomitou pílí shromážděn“ (jak stojí v předmluvě původního vydavatele).

* * *

Poznámky autora, které jsou v původním německém vydání uvedeny na příslušné stránce pod čarou, jsou v našem vydání přesunuty na závěr jednotlivých částí knihy.

Překlady latinských textů, odkazy a vysvětlivky vložení překladatelkou jsou uvedeny v hranatých závorkách: [ ].

Oproti německému je české vydání doplněno o seznamy autorem i překladatelkou použitých pramenů, biblické citáty, na něž je odkazováno v textu (vzhledem k tomu, že bible dnes není samozřejmou součástí domácích knihovniček) a medailón autora.

Vydavatel

* * *

            (V knize následuje ještě překladatelčina poznámka k překladům veršů.)

 


Publikace Kruhu přátel muzea Varnsdorf (kromě již rozebraných titulů) lze získat v muzeu ve Varnsdorfu, tel. 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz


Více o vydavateli: Kruh přátel muzea Varnsdorf